TERMINOLOGY
Ni   - Two
San - Three
Shi  - Four
Go - Five
Roku - Six
Shichi - Seven
Hachi - Eight
Ku - Nine
Ju - Ten

Ashi - Foot
Bo - 6 foot staff
Bunkai - Analysis
Chudan - Middle
Dachi - Stance
Dantai - Group
Gedan - Lower
Hajimaru - Start
Jodan - Upper
Kata - Form
Keiko - Training
Keri - Kick
Ki o tsuke - Attention (Literally -Use your spirit)
Nekko - Cat
Nekko ashi dachi - Cat foot stance
O nagai shimasu - Please do me a favor, please go to lengths (for me)
Otagai ni rei - Honor each other by bowing
Oyo - application
Rei - Bow
Sensei - Teacher (Someone who has gone on the path before you)
Seiken - Forefist
Shizentai - Natural
Shizentai dachi - Natural stance
Soto - outward
Te -Hand
Tsuki - Thrust
Uchi - Striking
Uke - Block
Uraken - Backfist
Yoi - Ready
Zenkutsu dachi - Weight forward long stance